Kabul Edilen Bildiriler

​Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Hz. Hüseyin’in Şehadetinin Günümüz İslam Ümmeti Mensupları ve İnsanlık İçin Anlamı

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, Ankara Üniversitesi
Çağdaş Sosyo-Politik Şartlar Altında Dini Yeniden Konumlandırma
 
Prof. Dr. Zekiye Demir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Günümüzde Sünni İnanç Temelli Farklı Boyutları ile Dindarlık
 
Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İhtisas Eğitiminde Dönüm Noktası
 
Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Üniversitesi
Çağdaş İslam Düşüncesine Müslüman Olmayanların Katkı Sunmasının İmkanı

Prof. Dr. İhsan Toker, Ankara Üniversitesi
Modern Dönemde Cinsiyet Temelli İslam Anlayışları: İslami Feminizm Örneği
 
Prof. Dr. Niyazi Akyüz, Ankara Üniversitesi
Günümüzde ‘Din Anlayışı’ Kavramının Önemi ve Dinlerin Fonksiyonelliği
 
Prof. Dr. Fatih Toktaş, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dinsel Bireycilik Bağlamında Geleneğin Dönüşümü
 
Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Ardahan Üniversitesi
Modern Türkiye’nin Kuruluş ve Gelişiminde Spinozacı Din Anlayışının İzleri
 
Prof. Dr. Zeki Tan, Iğdır Üniversitesi
Geçmişten Günümüze Din Yorum Farklılıklarını Belirleyen Unsurlar

Prof. Dr. Hasan Ocak, Iğdır Üniversitesi
Geçmiş’in Cazibesi ve Şimdi’nin Zorunluluğu Bağlamında Günümüz İslam Dünyasında Din
 
Prof. Dr. Şahin Ahmetoğlu, Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Onat’ın Din Anlayışı ve İslam Ortak Paydası
 
Prof. Dr. Ömer Bozkurt, Mardin Artuklu Üniversitesi
Mazlumun “Hak/k”ı versus Zalimin “Hak/k”ı: Dindarlık Üzerinden Gücün ve Güçsüzlüğün Meşrulaştırılmasına Dair Felsefi Bir Tartışma
 
Prof. Dr. Ziya Şen, Artvin Çoruh Üniversitesi
Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur'an Tasavvuru: Cabiri Örneği

Prof. Dr. Abdullah Mohammadi, Ardahan Üniversitesi
Yükselen Siyasal İslam Hareketi Bağlamında Taliban Hareketinin Kadın Anlayışı

Doç. Dr. Sevinç Qasımova, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan
XIX-XX Yüzyıl Aydını Ömer Faik Nemanzade’nin Dini Görüşlerinin Analizi
 
Doç. Dr. Fatih Özkan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Arş. Gör. İlyas Altuner, Iğdır Üniversitesi
Simülasyon Çağında İslam Dünyasında Dinin İmkanı: Fiziko-Teolojik Yaklaşım
 
Doç. Dr. Muhammet Özdemir, Mersin Üniversitesi
İkinci Soğuk Savaş Döneminde Müslüman Toplumların Yönelim Sorunu
 
Doç. Dr. Mirpenç Akşit, Iğdır Üniversitesi
​Günümüz İslam Dünyasında İdeolojik Din Tasavvuru

Doç. Dr. Mehmet Emin Yurt, Iğdır Üniversitesi
Sosyalmedyatik ve Fenomenkolik Din Anlayışları
 
Dr. Öğr. Ü. Figen Balamir, Iğdır Üniversitesi
Bir Dini Grubun Modern Dünyaya Karşı Tutumu: Ankara Örneği
 
Dr. Öğr. Ü. İsmail Akkoyunlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
“Din-i Nâcî”den “Fırka-i Nâciye”ye Din Anlayışımız
 
Dr. Öğr. Ü. Yunus İbrahimoğlu, Şırnak Üniversitesi
Arş. Gör. Mustafa Karatay, Iğdır Üniversitesi
IŞİD Örgütünün İdeolojik Alt Yapısındaki Haricilik Yansımalar: Konstantiniyye Dergisi Örneği
 
Dr. Öğr. Ü. Yusuf Aydın, Muş Alparslan Üniversitesi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında Farklı İnanç Guruplarının Anlatımı
 
Dr. Öğr. Ü. Ahmet Aydın, Iğdır Üniversitesi
II. Meşrutiyet Döneminde Medrese Eleştirileri
 
Dr. Öğr. Ü. Halit Hakkı, Iğdır Üniversitesi
Selef ve Vehhabilik Arasında Teşbih Olduğu Algısı Veren Naslar
 
Dr. Öğr. Ü. Abdulbari Aziz Osman, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Mezhepsizlik Bid’atı ve Müslümanları Bölmedeki Rolü
 
Dr. Kamran Məmmədov, Kafkas Uluslararası Üniversitesi, Gürcistan
İslami Radikal Grupların Ortaya Çıkışındaki Dış Faktörler
 
Dr. Zarifa Nazirli, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan
Savaş Etiği ve Uygulamalarına İlişkin İslami Görüşler: Nükleer Silahlar Konusunda İslami Pozisyon
 
Dr. Gulam Hüseyin Muharremi, Uluslararası El-Mustafa Üniversitesi, İran
Düşünürlerin Dini Anlayışlarının Asaleti: Mevlana Örneğine Tekit ile

Dr. Muhammed Salihi, Uluslararası El-Mustafa Üniversitesi, Irak
Necef İlim Havzalarında Eğitim Tarzı ve Yöntemleri
 
Dr. Ruhullah Caferi, Uluslararası El-Mustafa Üniversitesi, İran
Din Eğitiminde Yeni Yöntemlerin Arayışı

Dr. Resul Hazerlu, Uluslararası El-Mustafa Üniversitesi, İran
Günümüz Dini Anlayışlar: Şiilik veya Kur'an Tefsirindeki Farklılıkların Politik Nedenleri
 
Dr. Efzeluddin Rahimov, Uluslararası El-Mustafa Üniversitesi, Azerbaycan
S. Ahmed Han Hindi’nin Sosyal, Dini ve Siyasi Düşüncelerinin İncelemesi
 
Dr. Zahra Mir Hashemi, El-Zehra Üniversitesi, İran
İslam Mezhepleri ve Mensupları Arasındaki Dini Birlik Söyleminde Şer'i Hukukun Yeri ve Etkisi

Dr. Öğr. Gör. Esma Başaran, Iğdır Üniversitesi
İslam Dini Perspektifinden Sağlık Bakım Uygulamalarının İncelenmesi

Dr. Öğr. Gör. Neriman Morkoç, Muş Alparslan Üniversitesi
İslam Din Anlayışlarında Türkiye’de Caferilik: Sosyolojik Bir Değerlendirme
 
Dr. Ebülfez Kocadağ, Alul Beyt Vakfı
Günümüzde Şii İlim Havzalarında Eğitim-Öğretim

Dr. Mehmet Çelen, Türkiye Maarif Vakfı
Klasik Medrese Geleneği ve Dini Anlayışlara Etkisi
 
Öğr. Gör. Nuray Bayat Usta, Iğdır Üniversitesi
Dış Politikada Bir Din Unsuru Olarak Evanjelizm’in İslam Dünyasına Etkisi

Öğr. Gör. Musa Kazım Aras, Şırnak Üniversitesi
Hakkâri Dağlarında Adeviyye Tarikatının Yezidiliğe Evrilmesi
 
Hasan Kanaatlı, Türkiye Ehlibeyt Alimleri Federasyonu
Günümüz İrfan Algısında Vahyin Yorumu
 
Hatice Celali Dibaci, Kevser İlim Havzası, İran
Dini Anlama ve Kavramaya Yönelik Aklın Faaliyetlerinin İslami ve Dini Göstergeler Esas Alınarak İncelenmesi

Mücahit Özden Hun, Araştırmacı Yazar
Kuzey Kafkasya’dan İran Körfezine Uzanan Coğrafyada 19. ve 20. Yüzyıllarda Dinler, Mezhepler ve Tarikatlar Işığında Ulus-Devlet ve Ulusal Kimlik Mücadeleleri